Barefoot Wine & Bubbly
search barefoot

Zoek je een winkel in jouw buurt? Vul jouw zoekterm in en doorzoek de pagina!

search barefoot

Gebruiksvoorwaarden

BAREFOOT WEBSITE GEBRUIKSVOORWAARDEN – BELGIË

Over deze Gebruiksvoorwaarden

De volgende algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van de Barefoot website barefootwine.co.uk (de “Website”). Deze Voorwaarden moeten gelezen worden in combinatie met, en zijn een aanvulling op ons privacy beleid (online te vinden op barefootwine.co.be/nl/privacybeleid) (“Privacy Beleid”). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig. Door deze Website te gebruiken, verklaart u dat u deze Voorwaarden en het Privacy Beleid (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) hebt gelezen, begrepen en hiermee instemt. Als u niet met deze Voorwaarden instemt, moet u onmiddellijk het gebruik van de Website stopzetten. 

Over ons

Wij zijn Barefoot Brand, eigendom van E. & J. Gallo Winery Europe Ltd 4th Floor, Harman House, 1 George Street, Uxbridge, Middlesex UB8 1QQ (“Barefoot”, “wij”, “onze” of “we”). Als u vragen hebt over deze Overeenkomst of de Website kunt u via e-mail contact met ons opnemen op consumerrelations@barefootwine.com

Uw gebruik van de Website

U verklaart en garandeert dat u minstens 18 jaar oud bent en wettelijk gerechtigd en bevoegd bent om deze Voorwaarden aan te gaan en na te leven. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de Website niet gebruiken of bekijken.

Eigenaarschap van Website materialen

Tenzij specifiek anders is vermeld, zijn alle materialen die opgenomen zijn in of anderszins onderdeel uitmaken van de Website (“Materialen”) eigendom van, worden deze beheerst door of zijn deze in licentie van Barefoot, haar dochterondernemingen of aangesloten bedrijven en worden beschermd tegen onbevoegd gebruik, kopiëren en verspreiden door copyright, auteursrechten en naburige rechten, databankrechten, merk, octrooi en andere wetten, regels en voorschriften en internationale verdragen.

Elk onbevoegd gebruik van Materialen is verboden.

KENNISGEVING AAN DERDE WEBSITES: Al onze Materialen die beschikbaar zijn gesteld in verband met uw website of anderszins, zijn onze exclusieve eigendom en wij verlenen geen enkele intellectuele eigendomsrechten. Wij hebben het recht u te vragen het gebruik van onze Materialen stop te zetten vanaf het moment van kennisgeving en u moet aan dit verzoek voldoen.

Uw licentie om materialen op onze Website te gebruiken

Op voorwaarde van uw strikte naleving van deze Voorwaarden, verleent Barefoot u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-commerciële, herroepbare, niet-toewijsbare en niet-overdraagbare licentie voor het downloaden, bekijken en/of afspelen van één kopie van de Materialen op een enkele computer voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat: (a) u alle auteursrechten en andere eigendomsrechtelijke kennisgevingen handhaaft die zijn opgenomen in de originele Materialen of elke kopie die u maakt van de Materialen; (b) u de Materialen niet gebruikt op een manier die een associatie suggereert met een van onze producten, diensten of merken; (c) u geen wijzigingen aanbrengt in de Materialen; (d) u geen enkele derde toestaat, helpt of aanzet om (al dan niet ten gunste van u): (i) de doelcode van enige software van de Website, HTML, JavaScript of andere codes te kopiëren of aan te passen; of (ii) een source code te reverse engineeren, decompileren, reverse assembleren, wijzigen of proberen te ontdekken die de Website creëert om haar internetpagina's te genereren of enige software of andere producten of processen die via de Website toegankelijk zijn, tenzij en voor zover dergelijke rechten niet kunnen beperkt worden door de toepasselijke wetgeving; en (e) u geen code of product invoegt om de Materialen te manipuleren op een manier die van invloed is op de ervaring van de gebruikers.

Intellectuele eigendom

De auteursrechten op het materiaal dat opgenomen is op de Website, evenals het websitedesign, de tekst en grafische elementen en de selectie en indeling en alle softwarecompilaties, onderliggende broncode en software (inclusief applets) zijn eigendom van Barefoot, haar dochterondernemingen of verleners van dergelijke informatie en zijn beschermd door Engelse en internationale auteursrecht wetgeving en -verdragen. Alle rechten zijn voorbehouden. Geen van deze materialen mogen gereproduceerd of opnieuw gedistribueerd worden zonder onze schriftelijke toestemming. U mag echter een enkele kopie downloaden of printen voor uw eigen, niet-commerciële offline weergave.

De merken, servicemerken, logo’s en andere eigendomsrechtelijke namen en identifiers die eigendom zijn van Barefoot en worden weergegeven op de Website, mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst die geen eigendom is van Barefoot. Bovendien mag niets op deze Website worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht tot het gebruik van enig merk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Barefoot. Andere product- en bedrijfsnamen die op deze Website worden genoemd, kunnen merken of geregistreerde merken zijn van hun respectieve eigenaren.

U mag de Website niet gebruiken voor een doel of op een manier die inbreuk maakt op de rechten van Barefoot of derden. Barefoot moedigt u aan inhoud op de Website te melden waarvan u denkt dat deze inbreuk maakt op uw rechten. Alleen de eigenaar van intellectuele eigendomsrechten of een persoon die bevoegd is om namens de eigenaar te handelen, kan potentiële inbreuk makende inhoud melden.

Als u in goed vertrouwen denkt dat audiovisuele inhoud op de Website inbreuk maakt op uw copyright, auteursrechten en naburige rechten, databankrechten, merk- of andere intellectuele eigendomsrechten, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens.


E. & J. Gallo Winery
4th Floor, Harman House
1 George Street
Uxbridge
Middlesex
UB8 1QQ

Telefoon: 01895 813444
Fax: 0189 5813 931
consumerrelations@barefootwine.com

OPMERKING: Deze contactinformatie is uitsluitend voor vragen betreffende potentiële inbreuk op auteursrechten.

Commentaar en postings van gebruikers

Wij kunnen commentaargedeelten, message boards of andere interactieve gedeelten voor gebruikers op de Website beschikbaar stellen (“Gebruikersforums”) om bepaalde gebruikers van de Website een forum te bieden om hun meningen te uiten en ideeën, informatie, materialen en andere door gebruikers gegenereerde inhoud (elk “Gebruikers Inhoud”) te delen.

Rechten die u aan ons verleent. Als u Gebruikers Inhoud verstuurt, plaatst, uploadt of anderszins beschikbaar maakt op een Gebruikersforum of elders op de Website of direct aan Barefoot (inclusief via e-mail of tekstbericht): (1) verleent u Barefoot een onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwige (voor de volledige duur van de bescherming van de respectieve rechten), volledig sublicentieerbare en toewijsbare, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, exploiteren, reproduceren, wijzigen, vertalen, opnemen in andere werken, creëren van afgeleide werken, publiceren, uitzenden of uitvoeren van die Gebruikers Inhoud en uw naam, stem, gelijkenis en andere identificeerbare informatie in verband met die Gebruikers Inhoud via een nu bekend of later te ontwikkelen medium, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zonder dat een vergoeding verschuldigd is voor de licentie van elke vorm of exploitatiewijze, voor de volledige wereld en voor de volledige duur van de bescherming van de rechten in dergelijke Gebruikers Inhoud, en (2) voor zover als toegestaan door de wet, doet u afstand van al uw morele rechten op die Gebruikers Inhoud, zelfs als de Gebruikers Inhoud gewijzigd of veranderd wordt op een manier waarmee u het oneens bent. Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het voorgaande en voor zover als toegestaan door het toepasselijke recht, doet u hierbij op onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze afstand van alle morele rechten (met inbegrip van het recht van vaderschap, het recht op eerbied, het recht op bekendmaking en terugtrekking, en alle andere rechten die als morele rechten gekend zijn of gekwalificeerd kunnen worden) en erkent u en gaat u ermee akkoord dat (i) de Gebruikers Inhoud in onze naam zal worden geëxploiteerd, (ii) de Gebruikers Inhoud desgevallend aan het publiek zal bekendgemaakt worden naar ons goedvinden, (iii) wij het recht zullen hebben om de Gebruikers Inhoud te bewerken wanneer dit omwille van onze commerciële noden vereist is, (iv) u niet het recht zult hebben in dat verband enig recht van terugtrekking, indien van toepassing, uit te oefenen, (v) u niet het recht zult hebben enig recht van vaderschap, indien van toepassing, uit te oefenen op een wijze die het recht op het gebruik van de Gebruikers Inhoud volgens deze afdeling zou aantasten, en u stemt in met iedere handeling van ons die, bij gebreke van zulke toestemming, zulke morele rechten zou schenden. Voorts geeft u Barefoot toestemming voor het publiceren van uw Gebruikers Inhoud in een zoekformaat dat toegankelijk is voor gebruikers van de Website en het Internet.

Geen verantwoordelijkheid. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor Gebruikers Inhoud die gepost wordt op Gebruikersforums of elders op de Website en de beperkingen (Aansprakelijkheidsbeperking) zijn van toepassing.

Geen plicht tot prescreening/toezicht. Wij hebben geen plicht tot het prescreenen van, toezicht houden op, bewerken of verwijderen van Gebruikers Inhoud. Wij behouden ons echter het recht voor (maar niet de plicht) om naar eigen inzicht en om ongeacht welke reden Gebruikers Inhoud te prescreenen, hierop toezicht te houden, te bewerken, te weigeren of accepteren, te plaatsen, te verwijderen of te verplaatsen.

Verklaringen die u jegens ons aflegt. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor al uw Gebruikers Inhoud. Als u Gebruikers Inhoud instuurt, bent u verantwoordelijk voor naleving van die Gebruikers Inhoud van onze Toelaatbaar Gebruik Regels (zie hieronder) en voor het feit dat geüploade of verstuurde inhoud niet onjuist, beledigend, obsceen of misleidend of anderszins verwerpelijk is of inbreuk maakt op toepasselijke wetgeving of rechten van derden.

Geen plicht tot gebruik. U stemt ermee in en begrijpt dat wij niet verplicht zijn uw Gebruikers Inhoud te plaatsen, bewaren of gebruiken.

Beveiliging. U erkent dat Internet onderhevig kan zijn aan beveiligingsinbreuken en dat het versturen van Gebruikers Inhoud of andere informatie onveilig kan zijn en u moet dit overwegen voordat u informatie naar Barefoot stuurt. Barefoot neemt de passende technische en organisatorische maatregelen die noodzakelijk zijn om de persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, evenals tegen wijziging, toegang en enige andere ongeoorloofde verwerking van de persoonsgegevens.

Interacties en geschillen van gebruikers

U bent uitsluitend verantwoordelijk voor uw interacties met andere gebruikers van de Website, zowel online als offline. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gedrag van een gebruiker. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, toezicht te houden op of ons te mengen in geschillen tussen u en andere gebruikers. Gebruik uw gezonde verstand en uw beste oordeel tijdens interacties met anderen, als u persoonlijke of andere informatie verstuurt of plaatst en bij alle andere online activiteiten.

Toelaatbaar Gebruik Regels

De volgende regels helpen u inzicht te krijgen in gedrag dat van u wordt verwacht als u deelneemt aan een Gebruikersforum of andere interactieve zones op de Website en/of bij het versturen van Gebruikers Inhoud. U stemt ermee in dat uw deelname aan een Gebruikersforum of een andere interactieve zone van de Website en alle Gebruikers Inhoud die u verstuurt, onderworpen zijn aan de Voorwaarden, inclusief de volgende “Toelaatbaar Gebruik Regels”:

Publiek forum. Plaats geen persoonsgegevens (bijvoorbeeld volledige naam, wachtwoord, telefoonnummer, adres, e-mailadres of andere persoonlijke identificeerbare informatie of contactinformatie).

Deel geen persoonsgegevens van anderen. Uw Gebruikers Inhoud mag geen adres, telefoonnummer, e-mailadres, creditkaartnummer of andere informatie van iemand anders bevatten die gebruikt kan worden voor het volgen van, contact opnemen met of imiteren van die persoon of die extreem persoonlijk van aard is.

Gebruikers Inhoud moet echt van u zijn. Alle Gebruikers Inhoud moet origineel van u zijn, en niet gekopieerd uit werk van anderen en u moet alle rechten op de Gebruikers Inhoud hebben; OF alle personen die op ongeacht welke manier hebben bijgedragen aan of rechten hebben op uw Gebruikers Inhoud of anderszins verschijnen in de Gebruikers Inhoud, moeten u schriftelijke toestemming hebben verleend om de Gebruikers Inhoud te uploaden en verspreiden op de Website en elders.

Geen andere foto’s of afbeeldingen dan van u en uw vrienden en familie/muziek. Voor zover uploads beschikbaar zijn op de Website en u ervoor kiest foto’s op te laden op de Website, te linken naar opgenomen video’s, of andere afbeeldingen van echte mensen op wilt nemen, moet u er zeker van zijn dat deze van u of van u en iemand die u kent zijn, en dat u hun uitdrukkelijke toestemming hebt om deze te plaatsen. Uw Gebruikers Inhoud mag geen muziek bevatten tenzij het werk en de uitvoering origineel van u is en/of u alle rechten bezit op het muzikale werk (inclusief alle uitvoeringen). 

Upload geen materiaal van derden. Uw Gebruikers Inhoud mag geen zichtbare logo’s, zinnen of merken of ander materiaal van derden bevatten. Gebruik geen Gebruikers Inhoud van anderen om deze als uw eigen inhoud te presenteren. Dit omvat alle audiovisuele inhoud die u elders op Internet hebt gevonden.

Houd het relevant. Uw Gebruikers Inhoud moet verband houden met de audiovisuele inhoud op de Website en moet bedoeld zijn om iets bij te dragen aan de discussie en de gemeenschap op de Website - het moet geen irrelevante onderwerpen of postings bevatten (dit is niet de plaats om het over politiek, godsdienst of privézaken te hebben).

Houd u aan de regels van acceptabel sociaal gedrag. Geef uw mening door middel van een niet-offensieve individuele eigen opinie. Respecteer de mening en het commentaar van anderen zodat we verder kunnen bouwen aan een Gebruikersforum waar iedereen het naar zijn zin heeft. Vloeken, pesten, stalken, plaatsen van beledigend commentaar, persoonlijke aanvallen, roddel of soortgelijk gedrag zijn verboden. Uw Gebruikers Inhoud mag niet dreigen met misbruik of geweld tegen anderen. Uw Gebruikers Inhoud mag geen negatief commentaar inhouden in verband met ras, nationale herkomst, geslacht, seksuele voorkeuren of lichamelijke handicap of inhoud die beledigend, lasterlijk, onfatsoenlijk, obsceen, pornografisch of seksueel expliciet is.

Gebruik een Gebruikersforum niet voor commerciële doeleinden. Uw Gebruikers Inhoud mag geen reclame of promotie zijn voor een product of dienst, tenzij deze op de Website worden verstrekt.

Upload geen Gebruikers Inhoud die ongepast of illegaal is. Uw Gebruikers Inhoud mag geen illegale activiteit promoten. Als u Gebruikers Inhoud plaatst of uploadt die illegaal is of in strijd met toepasselijke wetgeving, behouden wij ons het recht voor naar eigen goeddunken passende maatregelen te treffen, inclusief melding bij de bevoegde overheidsinstanties.

Geen geweld. Uw Gebruikers Inhoud mag geen geweld promoten of beschrijven hoe een gewelddadige of anderszins illegale of gevaarlijke handeling uitgevoerd moet worden.

Wees eerlijk en geef geen verkeerde voorstelling van u of uw Gebruikers Inhoud. Doe u niet voor als een andere persoon, gebruiker of een bedrijf en plaats of upload geen Gebruikers Inhoud waarvan u weet dat die onjuist, frauduleus, misleidend, onnauwkeurig is of die een verkeerde voorstelling geeft van uw identiteit of uw relatie met een persoon of bedrijf. 

Beschadig de Website of andermans computers niet. Gebruikers Inhoud mag geen virussen, Trojaanse paarden, spyware of andere technologieën bevatten die nadelige gevolgen hebben voor het functioneren van de Website of andere computersystemen.

Als u zich bedreigd voelt of denkt dat iemand anders gevaar loopt, moet u direct contact opnemen met de plaatselijke politie.

Lidmaatschap en registratie

Voor bepaalde onderdelen van de Website kan registratie vereist zijn of kan informatie worden gevraagd voor deelname aan bepaalde functies of toegang tot bepaalde Materialen of Gebruikers Inhoud. De beslissing om deze informatie te verstrekken is volledig optioneel; als u dergelijke informatie echter niet verstrekt, hebt u misschien geen toegang tot bepaalde Materialen of Gebruikers Inhoud of kunt u niet deelnemen aan bepaalde functies van de Website. Als u informatie verstrekt aan de Website, dan stemt u ermee in alleen juiste, nauwkeurige, recente en volledige informatie te verstrekken en deze bij te werken voor zover dat nodig is om de juistheid en geldigheid te behouden. Deze informatie wordt verwerkt in overeenstemming met ons Privacy Beleid (barefootwine.co.be/privacy-policy).

Als u zich bij ons inschrijft, stemt u ermee in verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die onder uw account of wachtwoord plaatsvinden, indien van toepassing, en u stemt ermee in uw lidmaatschap of lidmaatschapsrechten niet te verkopen, over te dragen of toe te wijzen. U bent verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord, indien van toepassing, en voor het beperken van toegang tot uw computer (of andere apparaten met toegang tot internet, zoals van toepassing) zodat anderen niet met uw naam toegang hebben tot alle of een deel van het met een wachtwoord beschermde deel van de Website. Barefoot behoudt zich het recht voor om uw account te beëindigen of u anderszins toegang te weigeren naar haar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid voor legitieme doeleinden in overeenstemming met het toepasselijke recht.

Wedstrijden en promoties

Wedstrijden of andere promoties (“Promotie”) die aangeboden worden via de Website kunnen worden beheerst door een afzonderlijke set regels die deelnamecriteria zouden kunnen bevatten, zoals bepaalde beperkingen inzake leeftijd en geografische gebieden, algemene voorwaarden die de Promotie bepalen, het gebruik van Gebruikers Inhoud en bekendmakingen van de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt. Het is uw verantwoordelijkheid om de regels zorgvuldig te lezen om te bepalen of u al dan niet in aanmerking wilt en kunt komen voor deelname, inschrijving en/of participatie en het bepalen van de toepasselijke algemene voorwaarden van de Promotie. Door deelname aan een Promotie bent u onderworpen aan deze officiële regels en u stemt ermee in dergelijke regels en de beslissingen van de geïdentificeerde sponsor(en) na te leven.

Beleid betreffende linken

Barefoot verleent u de herroepelijke toestemming om naar de Website te linken; op voorwaarde dat uw website of een derde website die naar de Website linkt: (a) geen browser of grensomgeving framet of creëert rond de inhoud op de Website of op een andere manier een deel van de Website spiegelt; (b) niet impliceert dat Barefoot of de Website de website of haar producten goedkeurt of sponsort, tenzij Barefoot voorafgaand schriftelijke goedkeuring heeft gegeven; (c) naar eigen goeddunken van Barefoot geen onjuiste informatie verstrekt over, zich beledigend, vernederend of anderszins schadelijk uit over Barefoot of haar producten of diensten; (d) geen Barefoot-merken gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Barefoot; (e) geen inhoud bevat die kan worden beschouwd als ongepast, beledigend of controversieel of anderszins verwerpelijk (naar eigen goeddunken van Barefoot); en (f) uw eigendom is en door u wordt gecontroleerd of eigendom is van de persoon of entiteit die de link plaatst en door deze persoon of entiteit wordt gecontroleerd of u op een andere manier in staat stelt een dergelijke link te activeren volgens deze Voorwaarden. Door naar de Website te linken, verklaart u dat u voldoet en blijft voldoen aan de bovenstaande vereisten voor linken.

In afwijking van enige andersluidende bepalingen in deze Voorwaarden, behoudt Barefoot zich het recht voor linken naar de Website te verbieden om ongeacht welke reden en naar eigen goeddunken, zelfs als de link voldoet aan de bovenstaande vereisten.

Aansprakelijkheidsbeperking

Voor zover als mogelijk wettelijk is toegestaan, sluiten wij alle verklaringen, garanties, uitdrukkelijke voorwaarden of voorwaarden die worden geïmpliceerd door wet, gewoonterecht of anderszins uit. Voor zover als wettelijk is toegestaan, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor bijzondere, indirecte, incidentele, gevolgschade (zoals gemiste besparingen, inkomstenderving, verlies van gegevens, verlies van goodwill of vorderingen van derden) of economisch verlies dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden.

Wij verstrekken de inhoud op de Website in goed vertrouwen, maar geven geen garantie dat de inhoud juist, volledig of bijgewerkt is, en garanderen evenmin dat de Website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Voor zover wettelijk is toegestaan, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor uw gebruik van inhoud van de Website en dergelijk gebruik vindt uitsluitend op uw eigen verantwoordelijkheid plaats. Hoewel wij redelijke voorzorgsmaatregelen treffen ter voorkoming van computervirussen en/of schadelijke programma’s op de Website, wijzen wij hiervoor elke aansprakelijkheid af.

Overdracht van informatie via deze Website vindt plaats via openbare telecommunicatienetwerken. Wij garanderen niet dat de werking van deze Website ononderbroken of vrij van fouten is en wijzen alle aansprakelijkheid daarvoor af.

Deze Website kan links naar andere websites bevatten. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor materiaal dat geleverd is door of opgenomen is op een derde website die van of naar deze Website linkt, of het gebruik van persoonsgegevens door een dergelijke derde.

Niets in deze Voorwaarden beperkt onze aansprakelijkheid voor letsel of overlijden, of voor enige andere dwingende aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de toepasselijke wetgeving.

Duur en beëindiging

Wij kunnen uw toegang tot de Website en de diensten daarop beëindigen met een schriftelijke opzegtermijn van minstens 3 dagen.

Alle disclaimers, vergoedingen en uitzonderingen in deze voorwaarden overleven beëindiging van deze overeenkomst tussen ons om enigerlei reden.

Toepasselijk recht

Eventuele geschillen of tegenstrijdigheden die voortkomen uit of verband houden met deze Voorwaarden, hierbij inbegrepen alle vragen over het bestaan, de omvang, de geldigheid of beëindiging van deze overeenkomt of deze clausule, zullen verwezen worden naar en (uitsluitend en exclusief) finaal en definitief behandeld worden door middel van arbitrage volgens de regels en procedures (de "LCIA-regels") van het London Court of International Arbitration ("LCIA") en door een arbitragecommissie bestaande uit één arbiter, die benoemd en opgeroepen zal worden volgens de LCIA regels. De arbitrage zal plaatsvinden in Londen, Engeland en de taal van de arbitrage zal Engels zijn. De arbiter zal uitspraak doen overeenkomstig de rule of law, eveneens in verband met problemen inzake bewijs. Alle partijen zullen gebonden zijn door deze arbitrale beslissingen. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande gaan u en wij onherroepelijk akkoord om het volgende aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken te onderwerpen (i) vragen in verband met de geldigheid van deze arbitrageclausule of een arbitrale beslissing (dit zonder de mogelijkheid voor elke partij uit te sluiten om een arbitrale beslissing uit te voeren in elke jurisdictie en om de erkenning of een exequatur van dergelijke arbitrale beslissing aan te vragen bij de bevoegde rechtbanken van dergelijke jurisdictie) of (ii) indien deze arbitrageclausule als ongeldig zou worden beschouwd. U en wij gaan akkoord dat informatie in verband met de arbitrage, hierbij inbegrepen maar zonder beperkt te zijn tot informatie in verband met de arbitrale beslissing, als vertrouwelijk zal worden beschouwd en niet zal bekendgemaakt worden aan derden zonder de schriftelijke toestemming van alle partijen, behalve indien dit wettelijk verplicht is.

Diversen

Het niet uitoefenen van een recht door Barefoot naar aanleiding van inbreuk op deze Voorwaarden door u of anderen, vormt geen verklaring van afstand van rechten en zal de rechten van Barefoot niet beperken met betrekking tot een dergelijke inbreuk of daarop volgende inbreuken. Enige verklaring van afstand van rechten van Barefoot voor een van deze Voorwaarden is slechts geldig indien deze schriftelijk is opgesteld en is ondertekend door een bevoegde functionaris van Barefoot. Noch de handelswijze tussen partijen, noch de handelspraktijken kunnen leiden tot een wijziging van deze Voorwaarden.

Barefoot kan haar rechten en plichten op grond van deze Voorwaarden op elk moment zonder kennisgeving aan u overdragen aan een andere partij. Deze Voorwaarden mogen niet door u worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Barefoot.

Als een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of om ongeacht welke reden niet uitvoerbaar wordt verklaard, wordt die bepaling van deze Voorwaarden gescheiden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen.

Alleen u en wij hebben het recht deze Voorwaarden ten uitvoer te leggen. Derden zijn niet bevoegd om deze Voorwaarden ten uitvoer te leggen.

Wij zetten ons in voor de bescherming van uw privacy.

Zie ons Privacy Beleid  barefootwine.co.be/privacy-policy voor meer informatie.

Wijziging

Barefoot behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen om te voldoen aan wetgeving of onze veranderende ondernemingsbehoeften. Indien wij deze Voorwaarden wijzigen, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen via e-mail, door middel van een aankondiging op de Site of anderszins, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Updates of wijzigingen worden op de Website geplaatst. Door deze Website te blijven gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze updates en wijzigingen.

Deze voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op januari 2016.


 

Dit mag je opvatten als een compliment!

Weet je zeker dat je oud genoeg bent om Barefoot te mogen drinken?

Deze site is bedoeld voor mensen ouder dan achttien. Als je deze website bezoekt, bevestig je daarmee dat je de leeftijd hebt waarop het jou wettelijk toegestaan is om alcohol te drinken in het land waar deze website bezocht wordt.

Trouwens, deze site gebruikt cookies. Als je verder gaat, stem je in met het gebruik van deze cookies. Als je meer wilt weten, kijk dan even bij ons cookie beleid.

Ons vakmanschap drink je met verstand

Oeps, je bent nog niet oud genoeg om de website te bezoeken!